Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Di Chiếu Công Triều Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20

Xem Phim Di Chiếu Công Triều Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10,Phim Di Chiếu Công Triều Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20,Xem Phim Di Chiếu Công Triều Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30-Tập Cuối,Relic Of An Emissary.